Algemene voorwaarden van Rollend genieten catering te Den Haag

 

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Rollend genieten en een opdrachtgever waarop Rollend genieten deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Rollend genieten opdracht geeft tot het verlenen van diensten en/of het leveren van goederen.
 3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan alleen schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven. De overeengekomen afwijkingen gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarbij de afwijkingen zijn overeengekomen.
 4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
 5. Algemene voorwaarden die door opdrachtgever van Rollend genieten worden gehanteerd en/of van toepassing worden verklaard, zijn nimmer van toepassing op met Rollend genieten gesloten overeenkomsten, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Rollend genieten is ingestemd.
 6. Rollend genieten is bevoegd bij de uitvoering van een overeenkomst met opdrachtgever gebruik te maken van derden. Ook in die situatie gelden de onderhavige algemene voorwaarden.

 

 

Artikel 2. Aanbiedingen en overeenkomsten

 

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Rollend genieten zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.
 2. Een op naam gestelde aanbieding of offerte heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij een andere termijn staat vermeld. Na dit termijn komt de aanbieding of offerte te vervallen.
 3. Een overeenkomst met Rollend genieten komt tot stand op het moment dat een opdracht of bestelling van opdrachtgever door Rollend genieten wordt ontvangen dan wel zodra Rollend genieten is begonnen met de uitvoering van de aan hem verleende opdracht. Rollend genieten kan aan opdrachtgever een opdrachtbevestiging zenden, waarin de overeengekomen afspraken staan weergegeven.
 4. Wijzigingen in en/of aanvullingen van een overeenkomst zijn bindend indien deze schriftelijk door Rollend genieten aan opdrachtgever zijn bevestigd.
 5. Het aantal personen dat besproken is en welke op de offerte staan worden berekend in de factuur. Bij een opkomt die minder is dan het aantal personen wat afgesproken is en welke op de offerte staan kunnen geen gelde in mindering gebracht worden.
 6. Blijkt het aantal personen meer te zijn dan als besproken en op offerte vermeld te staat dan zal er een herberekening gemaakt worden, en de personen de zelfde kosten berekend worden als de per persoon prijs op de offerte.
 7. Blijkt het dat de uitgifte van gerechten minder te zijn door welke rede dan ook, er wordt geen gerechten achter gelaten. 

 

 

Artikel 3. Prijzen

 1. Aan druk-, type en zetfouten kunnen geen rechten worden ontleend
 2. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
 3. Prijsverhogingen worden jaarlijks in januari doorgevoerd. Indien de totstandkoming van de overeenkomst plaatsvindt voor 1 januari van enig jaar en het overeengekomen tijdstip van op- of aflevering ligt na 1 januari van het daaropvolgende jaar, dan kunnen de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen of onderdelen, de lonen of welke prijsbepalende factoren dan ook een wijziging hebben ondergaan.
 4. Indien Rollend genieten en opdrachtgever zijn overeengekomen dat Rollend genieten ten behoeve van zijn opdrachtgever een overeenkomst sluit met een derde en deze derde verhoogt zijn prijzen, dan is Rollend genieten gerechtigd de nieuw geldende prijzen door te berekenen aan zijn opdrachtgever.
 5. Prijsverhogingen voortvloeiende uit wijzigingen in en/of aanvullingen van de opdracht door opdrachtgever, zijn voor rekening van opdrachtgever.
 6. Een prijsverhoging als bedoeld in lid 3 geeft opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden.
 7. De betaling van een eventuele meerprijs op grond van het bepaalde in lid 3, dient plaats te vinden tegelijk met (de laatste termijn van) de hoofdsom.
 8. Opdrachtgever is gerechtigd tot uiterlijk 14 dagen voor uitvoering van de overeenkomst door Rollend genieten, wijzigingen aan te brengen in de overeengekomen aantallen te leveren goederen of uit te voeren diensten

 

Artikel 4. Betaling

 

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Rollend genieten aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Rollend genieten is aangegeven.
 2. Rollend genieten behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om een vooruitbetaling te verlangen bij overeenkomsten vanaf een bedrag van € 500 van 50% van de overeengekomen prijs. Voor dit bedrag wordt een factuur gestuurd na akkoordverklaring van de opdrachtbevestiging en dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan door opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen.
 3. In geval van niet c.q. niet tijdige betaling is opdrachtgever, zonder dat daartoe enige voorafgaande ingebrekestelling door Rollend genieten is vereist, over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 4. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die Rollend genieten als gevolg hiervan moet maken voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,00 exclusief BTW.
 5. Rollend genieten heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

 

Artikel 5. Annulering

 

 1. Opdrachtgever is niet bevoegd een overeenkomst te annuleren, tenzij deze tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen. Iedere annulering wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten. Een dergelijk aanbod wordt geacht te zijn aanvaard indien Rollend genieten het aanbod niet onverwijld verwerpt.
  Bij annulering na het aangaan van de overeenkomst zijn wij genoodzaakt de volgende kosten in rekening te brengen:
 • 10% van de totaalsom bij meer dan 4 maanden voor de dag van uitvoering
 • 25% van de totaalsom bij meer dan 2 maanden voor de dag van uitvoering
 • 50% van de totaalsom bij meer dan 30 dagen voor de dag van uitvoering
 • 75% van de totaalsom bij meer dan 14 dagen voor de dag van uitvoering
 • 100% van de totaalsom bij minder dan 14 dagen voor de dag van uitvoering
 1. Annulering dient schriftelijk te geschieden. Voor de berekening van het te betalen bedrag wordt uitgegaan van de dag waarop de schriftelijke annulering Rollend genieten heeft bereikt. Aan een mondelinge annulering kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen.

 

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

 

 1. De uitvoering van de overeenkomst door Rollend genieten is gebaseerd op de door opdrachtgever aangegeven aard van het evenement, de opgegeven omstandigheden en aantallen. Opdrachtgever is gehouden alle door Rollend genieten verlangde gegevens en informatie te verstrekken, evenals alle overige gegevens en informatie die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst door Rollend genieten. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Rollend genieten verstrekte gegevens en informatie.
 2. Indien Rollend genieten bij de uitvoering van een overeenkomst afhankelijk is van door opdrachtgever te verstrekken informatie, kan opdrachtgever Rollend genieten niet aansprakelijk stellen voor het tekortschieten in de nakoming van de verplichtingen, zolang opdrachtgever niet alle juiste informatie heeft verstrekt.
 3. Rollend genieten behoudt zich het recht voor om bij de uitvoering van alle door Rollend genieten gesloten overeenkomsten, naar eigen inzicht de wijze van uitvoering zelf te bepalen.
 4. Opdrachtgever is verplicht bij de uitvoering van de overeenkomst te controleren of de uitvoering van de overeenkomst overeenkomt met wat is overeengekomen.
 5. Indien opdrachtgever en/of gasten van opdrachtgever goederen (eten en/of drinken) van Rollend genieten van de locatie meenemen, is dat voor eigen rekening en risico van opdrachtgever en/of zijn gasten.

 

 1. Ingeval voor de uitvoering van de overeenkomst toestemming nodig is van een derde, bijvoorbeeld een vergunning, draagt opdrachtgever zelf zorg voor een tijdige verkrijging van de toestemming, zulks op kosten van de opdrachtgever. Opdrachtgever verstrekt uiterlijk één week voor de uitvoering van de overeenkomst schriftelijk bewijs aan Rollend genieten dat de toestemming is verkregen. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemming komt geheel voor risico van de opdrachtgever.

 

Artikel 7. Transport en werkomstandigheden

 

 1. De keuze van het transport is aan Rollend genieten, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Opdrachtgever staat er voor in dat Rollend genieten alle noodzakelijke voorbereidingen tijdig op de locatie kan uitvoeren en dat alle ruimten die Rollend genieten nodig zal hebben voor de uitvoering van de overeenkomst tijdig catering-klaar zijn en dat de toegang tot deze ruimten onbelemmerd is en dat in het algemeen het werk ter plaatse een goede en ongestoorde voortgang kan vinden.
 3. Opdrachtgever stelt kosteloos de nodige faciliteiten, zoals water en elektriciteit 1 groep 3500 watt, ter beschikking, tenzij anders vermeld in de overeenkomst.
 4. Indien de levering van goederen en/of het verrichten van diensten door Rollend genieten wordt vertraagd door toedoen van opdrachtgever, dan is Rollend genieten gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan opdrachtgever door te berekenen.
 5. Opdrachtgever geeft Rollend genieten de ruimte te kunnen werken volgens de wettelijke regels op het gebied van hygiëne, Arbo en milieu.

 

Artikel 8. Reclame

 

 1. De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de goederen opdrachtgever ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende diensten zijn verricht. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met wat is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Bij klachten over de kwaliteit van etens- en/of drinkwaren dient opdrachtgever deze binnen 2 uur na levering aan Rollend genieten te melden, zodat Rollend genieten de gelegenheid heeft de gegrondheid van de klacht te controleren en indien mogelijk te verhelpen. Indien de opdrachtgever de geleverde goederen niet volgens de instructies van Rollend genieten betreffende opslag en behandeling heeft behandeld, dan vervalt de mogelijkheid tot reclameren.
 2. Eventuele overige gebreken dient opdrachtgever onverwijld, doch binnen 3 werkdagen, aan Rollend genieten schriftelijk kenbaar te maken. Het gebrek dient zo gedetailleerd mogelijk te worden omschreven, zodat kenbaar te maken. Het gebrek dient zo gedetailleerd mogelijk te worden omschreven, zodat kenbaar te maken.
 3. Indien opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige geleverde goederen en/of te verrichten diensten.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 

 1. Rollend genieten is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Rollend genieten is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 2. Rollend genieten is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade en andere indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 3. Opdrachtgever wordt te allen tijde als de eigenaar, huurder of gebruiker van de ruimte aangemerkt. Voor de tijdens de gebruiksperiode door opdrachtgever, derden of Rollend genieten aan de ruimte toegebrachte schade, aanvaardt Rollend genieten geen aansprakelijkheid en opdrachtgever vrijwaart Rollend genieten voor alle aanspraken van derden verzaken.
 4. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die voor Rollend genieten en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct en/of indirect gevolg van wanprestatie en/of onrechtmatig handelen van opdrachtgever en/ of diens gasten, alsmede voor de schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan opdrachtgever en/of diens gasten houder zijn en/of die onder hun toezicht staan.
 5. Rollend genieten is niet aansprakelijk voor verlies of dienstal van eigendommen van opdrachtgever en/of diens gasten op de plek waar de overeenkomst wordt uitgevoerd.
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Rollend genieten.

 

Artikel 10. Ontbinding

 

 1. Rollend genieten is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; Na het sluiten van de overeenkomst Rollend genieten ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen; Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; Door de vertraging aan de zijde van opdrachtgever niet langer van Rollend genieten kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Rollend genieten op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Rollend genieten de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Indien Rollend genieten tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op volstrekt geen wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 4. Indien opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, en deze niet- nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Rollend genieten gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 5. Indien Rollend genieten tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op volstrekt geen wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 6. Indien opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, en deze niet- nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Rollend genieten gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 7. In geval van opheffing, uitstel van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Rollend genieten vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Rollend genieten op opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11 Overmacht

 

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan iedere onvoorziene omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door Rollend genieten zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt en die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming Rollend genieten niet kan worden toegerekend.
 2. Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige omstandigheden bij personen en/ of diensten en/of derden waarvan Rollend genieten gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de overeenkomst, alsmede alles wat voor voornoemde als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede wanprestatie van voornoemde. Tot die omstandigheden behoren onder meer weersomstandigheden, verkeersopstoppingen, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, defecten of storingen in bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden gebruikte voorzieningen, niet of niet tijdige leveringen van leveranciers of andere ingeschakelde derden, niet, niet tijdige en/of niet volledige beschikbaarheid van door opdrachtgever zelf te verzorgen voorzieningen en/of omstandigheden.
 3. Indien opdrachtgever of Rollend genieten bij een overeenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit die overeenkomst te voldoen, is hij gehouden de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

 

Artikel 12. Verplichtingen van de opdrachtgever

 

 1. Opdrachtgever is gehouden de door Rollend genieten ter beschikking gestelde non-consumptieve goederen als bedoeld in lid 1, overeenkomstig eventuele aanwijzingen van Rollend genieten te gebruiken. Voorts is opdrachtgever verplicht om de door Rollend genieten ter beschikking gestelde non-consumptieve goederen als bedoeld in lid 1 aan Rollend genieten te retourneren in de staat en op de wijze zoals deze door Rollend genieten aan opdrachtgever zijn aangeleverd, althans conform de afspraken die daaromtrent tussen partijen zijn gemaakt. Indien hiervan geen sprake is, is Rollend genieten gerechtigd alle daaruit voor Rollend genieten voortvloeiende kosten (waaronder arbeidsuren van haar personeel) aan opdrachtgever door te berekenen.
 2. Het is opdrachtgever niet toegestaan de door Rollend genieten ter beschikking gestelde non-consumptieve goederen als bedoeld in lid 1, te verhuren of anderszins beschikbaar te stellen aan derden. Voor eventuele schade voor Rollend genieten die hiervan het gevolg is, is opdrachtgever jegens Rollend genieten aansprakelijk.

 

Artikel 13. Toepasselijk recht

 

 1. Alle overeenkomsten tussen Rollend genieten en opdrachtgever worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
 2. Alle geschillen, voortvloeiende uit of samenhangende met een tussen Rollend genieten en opdrachtgever gesloten overeenkomst, hoe dan ook genaamd, worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter.